การส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ การรับบทความของวารสาร ดังนั้นของดรับบทความตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งออนไลน์


คู่มือการ Submission Online


1. การพิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ ซอฟต์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้ ตัวอักษร Browalia UPC/New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 14 และเว้นระยะขอบกระดาษ 3.7 เซนติเมตร จากด้านบนและด้านล่าง และ 2.5 เซนติเมตร จากด้านซ้ายและด้านขวา ความยาวของบทวิจารณ์หนังสือ บทปริทรรศน์ บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ให้มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ประกอบด้วย

1.1 ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบด้วย

1.2.1 ชื่อนามสกุล ของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา

1.2.2 ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ครบทุกคน) ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ

ตัวอย่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินการในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

THE FEASIBILITY STUDY ON INDEPENDENT MANAGEMENT PRACTICE IN
PRINTING UNIT OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY

 

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. สุรีย์  เข็มทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศรีธนา บุญญเศรษฐ์

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

1.3 บทความจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทยและพิมพ์ Keywords ใน Abstract หัวข้อและคำสำคัญให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ส่วนเนื้อความให้ใช้อักษรขนาด 14 ตัวปกติ โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในหนึ่งหน้า หลังบทคัดย่อเป็นต้นไป

1.4 เนื้อหา (อาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ส่วนหัวข้อและหมายเลขประจำหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และพิมพ์ให้ชิดขอบด้านซ้าย

1.4.1 บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฏีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์

1.4.2 บทความวิจัย ควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

1) บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ

2) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

3) วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน

4) ผลการศึกษา (Research Finding)

5) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)

1.6 บรรณานุกรม หัวข้อและหมายเลขประจำหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และพิมพ์ให้ชิดขอบด้านซ้าย การเรียงลำดับเอกสารให้เรียงลำดับตามตัวอักษร

1.7 การเขียนอ้างอิงในเนื้อความ ให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) ทั้งเอกสารอ้างอิงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

-          ผู้เขียนคนเดียว เช่น  

สุรีย์ เข็มทอง (2551: 65-68) กล่าวถึง .... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (สุรีย์ เข็มทอง, 2552: 65-68)

Khemthong (2008: 60-64) กล่าวถึง .... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (Khemthong , 2008: 60-64)

-          ผู้เขียน 2 คน เช่น

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และ สุรีย์ เข็มทอง (2556) กล่าวถึง .... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และ สุรีย์ เข็มทอง, 2556)

Khemthong and Roberts (2008: 60-64) กล่าวถึง .... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (Khemthong and Roberts, 2008: 60-64)

-          ผู้เขียนมากกว่า 2 คน  เช่น

สุรีย์ เข็มทอง และคณะ (2551: 65-68) กล่าวถึง .... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (สุรีย์ เข็มทอง และคณะ, 2551: 65-68)

Khemthong et al. (2008: 23) กล่าวถึง..... หรือ  ใส่หลังสรุปบทความ (Khemthong et al., 2008: 23)

 1.8 การเขียนบรรณานุกรม

จากหนังสือ

เริงชัย หมื่นชนะ. (2538). จิตวิทยาธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.จากวารสาร

จากวารสาร

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญญเศรษฐ์. (2556). การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินการในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 11(1). 23-32.

Hu, C. (1996). Diverse Developments in Travel and Tourism Marketing: A Thematic Approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(7), 33-43.

Oh, H., Kim, B.Y. & Shin, J.H. (2004). Hospitality and Tourism Marketing: Recent Developments in Research and Future Directions, International Journal of Hospitality  Management, 23 (4), 425-447.

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA ศึกษาได้ที่ www.apastyle.org

2. ถ้ามีตาราง/รูปภาพประกอบ ควรเป็นภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นภาพถ่ายควรแนบภาพถ่ายจริงหรือสไลด์มาด้วย

3. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาไม่ควรเผยแพร่ที่ใดมาก่อน บทความจะถูกพิจารณาจากบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

กรุณาส่งบทความฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ Word 1 ชุด โดยส่งที่  E-mail : pat_arm2542@hotmail.com  หรือส่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ (บทความ) มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

นางประภัสสร นามวงศ์  (วารสารการจัดการสมัยใหม่) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หากท่านต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อกับกองบรรณาธิการวารสาร  โทร.0-2504-8181, 0-2503-3568 โทรสาร.0-2503-3612